/ / Valsts sociālā politika

Valsts sociālā politika

Valsts politika principā attiecasgalvenie virzieni sabiedrības attīstībā. Kopā ar to tiek atrisināti specifiskie uzdevumi, kas skar dažādas sabiedrības dzīves sfēras. Šajā sakarā valsts ir aizsardzības un ekoloģiskā, iekšējā un ārējā, kultūras un nacionālā, ekonomiskā un sociālā politika. Viņi arī izceļ jomu, kas saistīta ar politiskās sistēmas jautājumiem. Speciālisti bieži izmanto daļēju sadalījumu, īpaši ņemot vērā tehniskās, agrārās, demogrāfiskās un citas politiskās nozares.

Sakarā ar to, ka visas puses un dzīves jomasSabiedrības ir cieši saistītas, un iepriekšminētās jomas arī mijiedarbojas. Šī bieža mijiedarbība un sajaukšanās izraisa nosacītu nošķiršanu.

Tomēr ir sfēra, kas ir vistuvākā visai cilvēka interesēm un vajadzībām. Šī sfēra ir domāta iedzīvotāju sociālajai dzīvei - valsts sociālajai politikai.

Saskaņā ar šo definīciju vajadzētu saprast valsts aparāta, labdarības fondu un sabiedrisko organizāciju darbības, kuru mērķis ir apmierināt pilsoņu intereses un vajadzības.

Valsts sociālā politika - jēdziensietilpīgs pietiekami. Starp tās iespējām iekļaut pozīciju klašu un grupu, tautu un nāciju, ģimeni atsevišķi, indivīdu sabiedrībā, kā arī visus aspektus labklājību iedzīvotājiem.

Valsts sociālā politika Krievijālai uzlabotu valsts iedzīvotāju dzīves kvalitāti un dzīves līmeni. Šajā nolūkā tiek stimulēta iedzīvotāju ekonomiskā un darba aktivitāte, tiek nodrošināti apstākļi visai darbspējīgai sabiedrībai par iespēju nodrošināt personu ar viņu ģimenes labklājību. Tajā pašā laikā valsts vadība pilnībā saglabā savas saistības pret invalīdiem, pensionāriem, invalīdiem un daudzu bērnu ģimenēm.

Valsts sociālās politikas galvenie virzieni ir izteikti šādi:

 1. Veidojot un attīstot nepieciešamo infrastruktūru.
 2. Risinot aizsardzības un vides aizsardzības problēmas.
 3. Atceļot problēmas sociālās aizsardzības un nodarbinātības jomā.
 4. Risinot sociālos un demogrāfiskos jautājumus.
 5. Sabiedrības ienākumu racionālā sadalījumā.

Valsts sociālā politika ir noteicošā vieta sociālo un ekonomisko problēmu risināšanā. Tomēr bez nozares normālas attīstības nav iespējams efektīvi risināt izvirzītos jautājumus.

Sociālā sfēra pieder reģionamsabiedrības vitalitāte, kurā garīgo un materiālo pakalpojumu un preču izplatīšanā, pirmkārt, tiek realizēta valsts darbība, tad reliģiskās un sabiedriskās organizācijas, labdarības fondi.

Pašreizējā situācijā pieaug nepieciešamībapalielinot valsts aparāta valsts sociālo un ekonomisko darbību efektivitāti, koncentrējot iestāžu centienus uz visaktuālāko problēmu risināšanu, izstrādājot jaunus mehānismus pasākumu īstenošanai. Tādējādi ir iespējams nodrošināt racionālāko materiālo un finanšu resursu izmantošanu.

Sociālās politikas stratēģiskajos mērķos jāiekļauj:

 1. Ievērojami uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus un finansiālo stāvokli.
 2. Nodrošināt iedzīvotājiem efektīvu nodarbinātību, uzlabojot darbaspēka konkurētspēju un kvalitāti.
 3. Sociālās sfēras pārorientēšana ģimenes problēmu risināšanā, sociālo garantiju un jauniešu, sieviešu, bērnu tiesību nodrošināšana.
 4. Nodrošināt iedzīvotāju konstitucionālo tiesību aizsardzību kultūras, veselības, izglītības, sociālās aizsardzības, mājokļu nodrošināšanas jomā iedzīvotājiem.
 5. Valsts demogrāfiskās situācijas pieaugums.
 6. Būtiski uzlabojumi sociālajā infrastruktūrā.
</ p>>
Lasīt vairāk: