/ / Sekretariāta referenta amata apraksts: tiesības un pienākumi

Sekretāra referenta darba apraksts: tiesības un pienākumi

Sekretārs-referents attiecas uz kategorijuspeciālisti. Šo amatu var aizņemt personas, kurām ir augstākā vai speciālā vidējā izglītība un darba pieredze vairāk nekā gadu. Bez iecelšanas amatā ieceļ amatā, nokārtojot speciālos kursus.

Sekretāra referenta darba aprakstssacīja, ka šis darbinieks ir direktora pakļautībā, un viņa darbā jāvadās pēc tiesību aktiem, organizācijas hartu, vadības rīkojumiem, normatīviem un metodiskiem materiāliem par uzskaiti, noteikumiem par uzņēmuma struktūrvienībām,

Sekretāra darba apraksts norāda, kaka šim ekspertam jāzina organizācijas darbības virziens un struktūra, nodaļu vadītāju uzvārds, augstākās institūcijas un partnerorganizācijas. Referentam jābūt zināšanām par vadības dokumentu koncepciju, jāzina metodoloģija un normatīvie dokumenti biroja darba vadīšanai, mašīnrakstīšanai, estētikas un ētikas pamatprincipiem, darba likumdošanai, biznesa komunikācijai.

Darbiniekam vajadzētu būt iespējai izmantot datoru uncita biroja tehnika, darbs Windows vidē, e-pasts un internets, biroja tehnika un sakari, biznesa sarunas un projektu pasūtījumi, biznesa vēstules un sanāksmju protokoli.

Sekretāra oficiālā instrukcija tiek piešķirtainformācijas uzziņu dienestu funkcijas, personāla uzskaites un dokumentācijas uzturēšana (darba grāmatvedības vadīšana, darba līgumu formulēšana, komandējumos utt.), organizatoriskā un dokumentācijas atbalsts vadības darbam.

Sekretārei recenzentam jāreģistrējas,ņemt vērā, pieņemt dokumentus, kontrolēt to izpildi, nodrošināt to uzglabāšanu. Viņš arī kontrolē sagatavošanas un sagatavošanas, apstiprināšanas un apstiprināšanas dokumentus, kas ir paredzēti parakstīšanai galvai, izpildes vadības norādījumus, veic pasākumus, lai nodrošinātu pasūtījumu un instrukciju kvalitāti un savlaicīgu izpildi.

Sekretāra referenta darba aprakstsuzdod viņam sagatavot sanāksmes, sastādīt un glabāt uzskaiti, saņemt apmeklētājus, uzturēt personāla dokumentāciju, veikt kopēšanas un rakstīšanas operācijas, veikt vadības uzdevumus, atlasīt dokumentus iznīcināšanai vai arhīvu glabāšanai.

Galvas sekretāra darba aprakstsdod viņam tiesības pārskatīt dokumentus un nodot tos speciālistiem un organizācijas vadītājiem. Recenzents var pieprasīt departamenta vadītājiem ziņot par paveikto darbu un paskaidrojumiem par uzdevumu neizpildi un galvas norādījumiem laikā. Sekretārs ir tiesīgs pieprasīt izpildītāju dokumentu aizpildīšanu, ja tie ir nepareizi izdoti; savas kompetences ietvaros pārvaldības dokumentus. Pārskata vadītājs iesniedz priekšlikuma vadītāju par dokumentācijas atbalsta uzlabošanu un vadīšanas darba metožu uzlabošanu. Viņš var strādāt ar dokumentiem, kas pārstāv komercnoslēpumus. Turklāt šim speciālistam var būt nepieciešams radīt normālus apstākļus, lai viņš varētu pildīt savus pienākumus.

Sekretāra darba apraksts norāda, kaka viņš ir atbildīgs par nepareizu dokumentu glabāšanu, nolaidīgu reģistrāciju un dokumentu saglabāšanu, komercnoslēpumu ietverošas informācijas izpaušanu, kā arī slepenības klasifikāciju, nesaistītu un neskaidru pienākumu izpildi birojā.

</ p>>
Lasīt vairāk: