/ / SNiP "Ugunsdrošība"

SNiP "Ugunsdrošība"

SNiP "Ēku un būvju ugunsdrošība"tika pieņemts ar dekrētu, ko izdevusi Krievijas Federācijas ministrija, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit septiņi februāris trīspadsmitajā februārī. Šobrīd spēkā ir jaunais izdevums, kas apstiprināts divdesmit divus tūkstošus jūlija deviņpadsmitajā dienā.

Ņemot vērā SNiP "Ugunsdrošība"ieteikumi, ko sniedz starptautiskas organizācijas standartizācijas un standartizācijas jomā. Šis dokuments ir viens no būvniecības nozares pamataktiem.

SNiP "Ugunsdrošība" izvirza prasībasaizsardzība pret uguni, kas jāievēro. Atkāpes no šīm normām ir iespējamas tikai gadījumos, kad to apraksts ir norādīts ar atrunu "kā parasti", kā arī to apstākļu uzskaitījums, kuru klātbūtnē ir iespējami viņu pieteikumi.

SNiP "Ugunsdrošība" no 1. janvāratūkstoš deviņi simti deviņdesmit astotais gads nosaka vispārējās prasības, kas attiecas uz visu būvniecības projektu aizsardzību. Šie standarti attiecas uz visiem erekcijas posmiem, kā arī uz ēku un būvju darbību. Satur šo normatīvo aktu un objektu un to atsevišķo elementu, kā arī telpu, to daļu, materiālu un būvju ugunsgrēku tehnisko iedalījumu atsevišķās kategorijās.

Ir vairāki citi normatīvie akti,apstiprināta noteiktajā tiesiskajā kārtībā. Tajos ir iekļauti papildinājumi un izmaiņas, kā arī noteikumi SNiP noteikumos izklāstīto noteikumu precizēšanai. Šajos dokumentos tiek ņemti vērā ugunsgrēku funkcionālie principi un specifika noteiktām inženiertehnisko iekārtu kategorijām, atsevišķām telpām un ēkām kopumā.

Būvniecības objekti būtu jāplāno, ņemot vērā konstruktīvu, kā arī kosmosa plānošanas risinājumu pieņemšanu, kam ugunsgrēka gadījumā būtu jāparedz iespēja:

- personu evakuācija neatkarīgi noviņu fiziskās spējas un vecums teritorijā, kas atrodas blakus ēkai, līdz brīdim, kad atklājas draudi viņu veselībai un dzīvībai, kuru iespējamība ir saistīta ar negatīvo faktoru ietekmi, ko izraisa ārkārtas situācija;

- cilvēku glābšana;

- piekļuves nodrošināšana aizdegšanās avotam, kā arī ugunsdzēšanas līdzekļu piegāde uz bīstamu vietu;

- dažādu darbību, kuru mērķis ir cilvēku un īpašuma izglābšana, novēršana, novēršot uguns izplatīšanos blakus esošajām ēkām;

- zemākais iespējamais netiešo un tiešo materiālo zaudējumu līmenis, ieskaitot pašu objektu un tā saturu.

SNiP "Ugunsdrošība" apstiprina būvdarbu normas, kurām jānodrošina:

- pasākumu prioritāra īstenošana,kuras mērķis ir aizsargāt uguni (šie darbi jānodrošina ar projekta dokumentāciju, kas izstrādāta saskaņā ar piemērojamiem standartiem un apstiprināta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā);

- Atbilstība ugunsdrošības standartiem, kā arī konstrukcijas objektu aizsardzībai pret aizdegšanos, kā arī palīgstruktūrām un ēkām;

- uguns apkarošanai paredzēto līdzekļu pieejamība un darbības statuss;

- iespēja veikt būvlaukuma personāla drošu evakuāciju, kā arī materiālo resursu aizsardzība uz to.

"Ugunsdrošība" SNiP apstiprina un ekspluatācijas standartus. Saskaņā ar šo normatīvo dokumentu:

- nodrošināt visu nepieciešamo ugunsdrošības līdzekļu tehnisko apkopi un uzturēšanu darba kārtībā, stingri ievērojot tehnisko un projektēšanas dokumentāciju;

- Neļaujiet mainīt struktūras formas, apjoma plānošanu, kā arī inženiertehniskos un tehniskos risinājumus bez projekta dokumentācijas izstrādes:

- remontdarbu laikā neizmantojiet materiālus un konstrukcijas elementus, kas neatbilst piemērojamo standartu prasībām;

- izstrādāt būvniecības projektu ugunsdrošības pasākumus, ņemot vērā ārkārtas situāciju ministrijas struktūrvienību tehniskās iespējas un to atrašanās vietu.

</ p>>
Lasīt vairāk: