/ / Uzņēmuma personāla politikas organizēšana inovācijas projekta īstenošanas apstākļos

Uzņēmuma personāla politikas organizēšana inovatīvā projekta ieviešanas apstākļos

Kompetentā personāla politika ir viena no galvenajāmjebkura darbības veiksmes faktori, jo vairāk tas ir svarīgi inovatīvā ekonomiskā projekta īstenošanai. Vispārējā vadības teorija izriet no pamatnoteikumiem, ka personāla politikas organizāciju nosaka šādi faktori:

- ārējā vide, kurā ietilpst tiesiskais regulējums, personāla kvalitāte un īpašā situācija darba tirgū;

- iekšējā vide - organizācijas līmenisuzņēmuma vadība un mārketings, tā mērķi, uzņēmuma vadības un vadības organizācijas efektivitāte, vadības stils un darba apstākļi.

Organizācijas personāla politika ir sistēmamērķus, normas un noteikumus, kas nosaka personāla darbības galvenās jomas, lai sasniegtu konkrētus uzņēmuma attīstības mērķus. Tāpēc mūsdienu idejas par uzņēmējdarbības ekonomisko efektivitāti uzskata, ka personāla darbs ir visas vadības sistēmas pamatā. Parasti to īsteno šādos normatīvajos aktos:

- noteikumi par personāla politiku;

- kolektīvo līgumu slēgšanu;

- iekšējie noteikumi.

Jāuzsver, ka personāla organizācijaUzņēmumam, kas veic inovatīvu projektu, ir būtiskas iezīmes. Šeit inovācija pati darbojas kā faktors, kas lielā mērā nosaka personāla politikas saturu un virzienu.

Šā faktora efektivitāti nosaka arī dažādi ārējie un iekšējie apstākļi. Vislielākā ir ārējā ietekme:

a) situācija tirgū (pieprasījums, tirgus apstākļi, konkurenti);

b) valsts regulēšanas sistēma (nodokļi, privilēģijas, investīcijas, kredītpolitika, līdzdalība inovācijas procesa riska segmentos);

c) nepieciešamās infrastruktūras pieejamībanovatorisku darbību ieviešana (informācijas un analīzes centri, biznesa inkubatori, ārpusbudžeta fondi, riska organizācijas, apdrošināšanas sabiedrības, pārkvalificēšanās iestādes uc)

Iekšējie nosacījumi ir organizācijas inovatīvā potenciāla līmenis, materiālā un tehniskā bāze, organizatoriskā struktūra, attīstības stratēģija, efektīva personāla politikas organizācija.

Kā svarīgs faktors panākumu nodrošināšanāinovatīvu darbību, efektīva projektu vadības sistēma. Tai būtu jānodrošina augsta līmeņa koordinācijas un kontroles darbu visos projekta posmos, derīguma aprēķiniem materiālo izmaksu un laikietilpīgu, sistemātiska analīze un iekšējās un ārējās vides to īstenošanai, ņemot vērā izmaiņas. Ņemot vērā investīciju trūkums, ierobežota resursu bāzi, vadības sistēmai būtu jāaptver virkni darbu - no idejas par jaunu produktu vai procesu, izmantojot izstrādes stadijā, eksperimentālās testēšanas sagatavot tirgus testēšanu un turpmāku produkta izstrādi vai procesu.

Vadības darbībām ir jākoncentrējas uz šādiem uzdevumiem:

a) strukturēt un noteikt savstarpējo saistību starp veiktā darba posmiem;

b) projekta dalībnieku mijiedarbība (autors, partneri, investors, vadītājs);

c) darba grafika apkopošana un kontrole un projekta īstenošanas izmaksu tāmes;

d) visu projekta ietvaros veikto darbu kvalitātes nodrošināšana;

e) ātra pielāgošanās mainīgajiem apstākļiem un prasībām;

e) riska analīze un to ietekmes mazināšanas pasākumu izstrāde;

g) produkta vai procesa komercializācija (nākotnes tirgus analīze, pārdošanas paplašināšana, tehnoloģiju nodošana utt.).

h) personāla politikas organizēšana, ņemot vērā uzņēmuma attīstības novatoriskos virzienus.

Orientēšanās, lai apmierinātu tirgus vajadzībasnozīmē, ka, izstrādājot vadības stratēģiju, ir jāsāk ar patentu un mārketinga pētījumu rezultātiem. Ārvalstu pieredzes analīze rāda, ka vairumā augsto tehnoloģiju ASV nozarēs no 60 līdz 80% inovāciju tiek īstenoti, reaģējot uz tirgus vajadzībām.

Kā zināms, rodas arī novatoriskas idejaspēc pašu izstrādātāju iniciatīvas vai pēc pieprasījuma tirgū. Pirmajā gadījumā attīstības informācijas bāze ir patentu izpēte, kas ļauj noteikt sasniegto pasaules tehnisko līmeni, otrajā - mārketinga pētījumi, kas sniedz informāciju par patērētāju motivāciju un vēlmēm.

Īsāk sakot, vadība kā darba organizēšanas ar personālu zinātniskais pamats kļūst par veiksmīgas inovatīvas projekta ieviešanas faktoru.

</ p>>
Lasīt vairāk: